ຄຂພສ

1. ຄຂພສ ແມ່ນຫຍັງ?

ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ "ຄຂພສ" ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສະເພາະກິດ ໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ແລະ ຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂພສ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານ ຂພສ. ຄຂພສ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ປະຈໍາການ ແຕ່ມີກອງເລຂາເປັນອົງການປະຈໍາການຂອງ ຄຂພສ, "ກອງເລຂາ ຄຂພສ".

2. ໜ້າທີ່

ຄຂພສ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

 1. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂພສ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

 2. ພິຈາລະນາອະນຸມັດນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ຂພສ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ;

 3. ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຂພສ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

 4. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຂພສ;

 5. ຄົ້ນຄວ້າ, ຊອກຫາແຫລ່ງທຶນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຫລ່ງທຶນຈາກທຸກພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອພັດທະນາ ຂພສ;

 6. ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ຄຳແນະນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນ ຂພສ ເພື່ອໃຫ້ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂພສ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຄວາມຍຸຕິທຳ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ອື່ນໆ

3. ຂອບເຂດສິດ

ຄຂພສ ມີສິດ ດັ່ງນີ້:

 1. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການພົວພັນກັບທຸກພາກສ່ວນ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບວຽກງານ ຂພສ;

 2. ພິຈາລະນາອະນຸມັດການສ້າງຕັ້ງ ຫລື ຍົກເລີກ ຂພສ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ຄຂພສ ລາຍງານຂໍຄຳເຫັນຈາກລັດຖະບານ ກ່ອນພິຈາລະນາອະນຸມັດ;

 3. ລົງນາມໃນສັນຍາສຳປະທານພັດທະນາ ຂພສ ຕາມຂະແໜງການມະຫາພາກໃນການລົງເລິກຊີ້ນຳຂອງຕົນ ຫລື ຕາມການຕົກລົງ ຂອງ ປະທານ ຄຂພສ;

 4. ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ/ຫລື ສະພາບໍລິຫານເສດຖະກິດຂອງ ຂພສ;

 5. ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມການເຊັນສັນຍາສຳປະທານພັດທະນາ ຂພສ;

 6. ເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ຂພສ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

 7. ຮຽກເຊີນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານ ຂພສ;

 8. ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ທີ່ປຶກສາ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ຕາມສັນຍາສຳປະ ທານການພັດທະນາ ຂພສ;

 9. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະ ນຳສະເໜີການພິຈາລະນາອະນຸມັດແຜນງານ, ແຜນບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ຄຂພສ;

 10. ຊີ້ນຳ ຂພສ ຈັດຕັ້ງລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ເໝາະສົມຢ່າງເປັນລະບົບເປັນຕົ້ນການບໍລິຫານບັນຊາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ການເກັບກຳ ສະຖິຕິ ແລະ ອື່ນໆ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຄ່ອງຕົວ, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສແລະສາມາດກວດສອບໄດ້.

4. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຂອງ ຄຂພສ ປະກອບມີ:

 1. ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານເສດຖະກິດ ເປັນປະທານ;

 2. ລັດຖະມົນຕີ ປະຈໍາຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ເປັນຮອງປະທານ ທັງເປັນຜູ້ປະຈໍາການ;

 3. ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຮອງປະທານ;

 4. ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຮອງປະທານ;

 5. ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຮອງປະທານ;

 6. ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການເງິນ ເປັນກຳມະການ;

 7. ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ເປັນກຳມະການ;

 8. ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນກຳມະການ;

 9. ເຈົ້າຄອງ, ເຈົ້າແຂວງ ບ່ອນທີ່ ຂພສ ຕັ້ງຢູ່ ເປັນກຳມະການ;

 10. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນກຳມະການ;

 11. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນກຳມະການ;

 12. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເປັນກຳມະການ;

 13. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນກຳມະການ;

 14. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງພາຍໃນ ເປັນກຳມະການ;

 15. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນກຳມະການ;

 16. ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄຂພສ ເປັນກຳມະການ;

ຂໍ້ຄວາມຈາກປະທານ ຄຂພສ

 

 

ກໍາລັງປັບປຸງ

 

 

ກອງເລຂາ ຄຂພສ

FaLang translation system by Faboba