ບັນດານິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຢູ່ ສປປ ລາວ

◆ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ພາສາລາວ ພາສາອັງກິດ
ພາສາຫວຽດນາມ ພາສາຈີນ
ພາສາໄທ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

◆ ມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ພາສາລາວ ພາສາອັງກິດ
ພາສາຫວຽດນາມ ພາສາຈີນ
ພາສາໄທ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

◆ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ພາສາລາວ ພາສາອັງກິດ
ພາສາຫວຽດນາມ ພາສາຈີນ
ພາສາໄທ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

◆ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ

ພາສາລາວ ພາສາອັງກິດ
ພາສາຫວຽດນາມ ພາສາຈີນ
ພາສາໄທ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

◆ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ

ພາສາລາວ ພາສາອັງກິດ
ພາສາຫວຽດນາມ ພາສາຈີນ
ພາສາໄທ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

◆ ແຜນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2011 ຮອດປີ 2020

ພາສາລາວ ພາສາອັງກິດ
❖ ພາສາຫວຽດນາມ ❖ ພາສາຈີນ
❖ ພາສາໄທ ❖ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

◆ ປື້ມຄູ່ມືຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂພສ ສະບັບປີ 2011

❖ ພາສາລາວ ❖ ພາສາອັງກິດ
❖ ພາສາຫວຽດນາມ ❖ ພາສາຈີນ
❖ ພາສາໄທ ❖ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ
FaLang translation system by Faboba